Podmienky používania webovej stránky immocap.sk a zásady ochrany osobných údajov
 

Prečítajte si, prosím, ako pracujeme s vašimi osobnými údajmi, ak ste ako fyzická osoba účastníkom našich udalostí alebo programov, alebo ak s nami inak priamo či nepriamo spolupracujete. 

Súčasťou dokumentu je aj dôležité poučenie o vašich právach vrátane informácie o možnosti kedykoľvek odmietnuť zasielanie newsletterov. 

Tieto zásady platia od 10. 04. 2021. V prípade otázok nás môžete kontaktovať na adrese sídla alebo e-mailom na immocap@immocap.sk. 

 

1. Spoločnosť Immocap, a.s., sídlom: Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 35944536 ako prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.2. Cookies

Súbor cookies je malý dátový súbor, ktorý server webovej stránky odošle do vyhľadávača a ktorý sa potom uloží do počítača používateľa. Keď používateľ znova navštívi tú istú webovú stránku, vyhľadávač odošle tieto údaje späť na server webovej stránky. Cookies sa bežne používajú na rozoznávanie používateľov, ukladanie používateľských nastavení atď., čím sa zjednodušuje používanie webových stránok.

Kde cookies používame?
Na webovej stránke immocap.sk.

Prečo používame súbory cookies?
Súbory cookies sa používajú na optimálne nastavenie informácií poskytovaných prostredníctvom všetkých webových stránok, odkazov a iných častí webovej stránky. Cookies nespomaľujú prehliadanie webu.

Technické cookies
Ak by váš prehliadač nepoužíval súbory cookies, webová stránka by nefungovala správne. Napríklad stránka si nebude pamätať údaje, ktoré ste zadali, a museli by ste ich zadávať zakaždým znova.

Cookies tretích strán
Na poskytovanie určitých služieb používame partnerov. Títo partneri tiež používajú cookies. Tieto súbory cookies spravujú tretie strany a my nemáme prístup k čítaniu alebo zápisu týchto dát. Takéto cookies tretích strán sú zvyčajne zo systémov, ktoré poskytujú reklamu alebo analyzujú návštevnosť. Na našich webových stránkach používame na zacielenie reklamného obsahu anonymné identifikátory a súbory cookies tretích strán.

Analytické cookies
Analytické súbory cookies nám pomáhajú neustále zlepšovať naše webové stránky sledovaním štatistík, ako sú napr. celková návštevnosť webových stránok alebo počet kliknutí na konkrétne tlačidlo, atď. Ako analytické nástroje používame služby od spoločnosti Google.

Súhlas s používaním cookies
Používaním webovej stránky spoločnosti IMMOCAP potvrdzujete, že súhlasíte s používaním cookies. Používanie súborov cookies môžete kedykoľvek obmedziť, alebo zablokovať v nastaveniach webového prehliadača.

Správa súborov cookies
Cookies sú povolené prehliadačom a môžete ich spravovať vy sami. Existuje niekoľko možností:
  - Môžete zablokovať (= zakázať) cookies. Ak tak urobíte, niektoré webové stránky sa nemusia zobraziť správne a niektoré funkčné časti nemusia fungovať tak, ako ste zvyknutí.
  - Môžete spravovať, alebo mazať cookies, ale v takom prípade nemusia niektoré časti webovej stránky fungovať správne.

Ako skontrolovať nastavenie cookies v rôznych prehliadačoch?
Tu nájdete informácie o nastavení konkrétneho prehliadača:

Užitočné odkazy:

Podmienky ukladania a spracúvania cookies sú nasledovné:
- Užívateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies, a to nastavením svojho webového prehliadača – povolením alebo naopak odmietnutím ukladania cookies.
- V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môžu byť na elektronickom zariadení užívateľa ukladané: 

  • 1. dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa automaticky vymažú,
  • 2. dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači užívateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého užívateľ pristupuje k webovým stránkam immocap.sk (tieto cookies môže užívateľ kedykoľvek vymazať a po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch sa vymažú aj automaticky). 

- Svojím súhlasom užívateľ zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné evidenčné alebo štatistické účely, a na účely cielenej reklamy partnerov, s ktorými má uzatvorené osobitné dohody o zobrazovaní reklamy na webstránkach. Súhlas užívateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača užívateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas užívateľa zaniká.
- Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení užívateľa tretími osobami.
- V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia cookies vo webovom prehliadači) prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkčnosť webových stránok immocap.sk, najmä negarantuje možnosť prihlásenia do členskej sekcie.


3. Zabezpečenie webstránky

Webstránka immocap.sk používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.


4. Kontaktovanie užívateľa na základe žiadosti

Užívateľ pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok immocap.sk môže kontaktovať prevádzkovateľa a poskytnúť mu svoje osobné údaje na účely spätného kontaktovania.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom je v takomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa kontaktovať užívateľa a poskytnúť prípadné odpovede alebo služby, ktoré si objednal.

Osobné údaje, ktoré môže užívateľ poskytnúť prevádzkovateľovi, sú:
1. meno a priezvisko [nevyhnutné]
2. e-mailová adresa [nevyhnutné]


5. Účel

Hlavným účelom je poskytovanie služieb, ktoré ste si objednali (udalosti, programy a správy s novinkami).

Keď sa prihlásite na našu udalosť alebo do online programu, pracujeme s vašimi údajmi, aby sme mohli dodať, čo sme vám sľúbili. Najmä preto evidujeme prihlášky a kontrolujeme, či ste oprávneným účastníkom, a následne vám zasielame novinky o našich projektoch. Na to môžeme použiť vaše údaje, ktoré ste nám dodali. Konkrétne môže ísť napríklad o vaše meno, e-mail, informácie o účasti na našich udalostiach, pokiaľ nám alebo našim zamestnancom takéto informácie podáte. 

Ak majú správy povahu obchodných informácií, tak súhlasom s podmienkami akcie alebo s programom súhlasíte aj s ich zasielaním, pretože inak by sme nemohli plniť svoju povinnosť.

Trvanie spracúvania
S vašimi údajmi pracujeme len počas trvania vymedzeného účelu, teda pokiaľ trvá vaša objednávka na zasielanie noviniek alebo účasť v programe.


6. Newsletter

Užívateľ – dotknutá osoba pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok immocap.sk môže prevádzkovateľovi poskytnúť svoje osobné údaje za účelom zasielania správ obsahujúcich priamy marketingový obsah – newsletter. K poskytnutiu osobných údajov užívateľa môže dôjsť pri dobrovoľnej registrácii k odberu newsletteru za pomoci takej e-mailovej adresy, z ktorej možno určiť jeho totožnosť, alebo pri dobrovoľnom vyplnení kontaktného formulára spojeného s vybraným obsahom webových stránok. Prevádzkovateľ môže užívateľovi zasielať newslettre aj na základe jeho oprávneného záujmu za splnenia nižšie uvedených podmienok.

Poskytnutie osobných údajov na základe súhlasu je dobrovoľné. Nevyhnutnou podmienkou spracúvania osobných údajov na účel zasielania newsletteru je udelenie súhlasu užívateľa so spracúvaním osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu a zasielaním marketingových správ, pričom tento súhlas je jediným právnym základom spracúvania údajov poskytnutých takýmto užívateľom (e-mailovej adresy).

Trvanie súhlasu
Súhlas užívateľa podľa vyššie uvedeného nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia súhlasu zaškrtnutím príslušného políčka v online formulári a trvá po dobu dvoch rokov alebo do odvolania súhlasu užívateľom. Prevádzkovateľ má právo spracúvať poskytnuté údaje počas trvania súhlasu.

Trvanie oprávneného záujmu
Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely, ktorých právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa, trvá po dobu dvoch rokov odo dňa vykonania poslednej objednávky zákazníkom alebo do doby odmietnutia zasielania takýchto správ, resp. to doby namietnutia spracúvania osobných údajov na tento účel.

Účel
Účelom spracúvania osobných údajov užívateľa je umožnenie odberu ním vyžiadaného newsletteru (informačného letáku).

Rozsah osobných údajov
V prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame za účelom zasielania newsletterov, tieto spracúvame v rozsahu: meno, priezvisko a e-mailová adresa.

Správnosť
Užívateľ je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich poskytnutých osobných údajov. Prevádzkovateľ môže užívateľa požiadať o kontrolu alebo aktualizáciu ním poskytnutých osobných údajov za účelom zabezpečenia ich správnosti.


7. Prenos údajov a automatizované rozhodovanie

Vaše údaje môžeme poskytnúť našim obchodným partnerom, vždy len v súlade s účelom spracovania, a ďalej spracovateľom, ktorí nám poskytujú marketingové a ďalšie podporné služby.
 

8. Poučenie o právach dotknutej osoby

Ak ste nám poskytli Vaše osobné údaje, dostávate sa do pozície tzv. dotknutej osoby. 

Právne predpisy na ochranu osobných údajov dotknutých osôb vám zaručujú rôzne práva v oblasti ochrany osobných údajov, a to v rozsahu, v akom vám to garantujú predpisy na ochranu osobných údajov – predovšetkým GDPR , môžete od nás požadovať prístup k vašim osobným údajom (čiže informácie o tom, s akými vašimi konkrétnymi údajmi pracujeme a ako s nimi pracujeme), obmedzenie spracovania vašich údajov (to znamená, že údaje síce zatiaľ nevymažeme, ale nebudeme s nimi pracovať) a ich vymazanie (vždy, pokiaľ sú na to splnené zákonné podmienky), ďalej môžete vzniesť námietku proti spracovaniu a môžete využiť práva na prenositeľnosť údajov. 

Na uplatnenie akéhokoľvek z týchto práv nás kontaktujte prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov – najjednoduchšie je poslať nám e-mail na immocap@immocap.sk a my vám s radosťou pomôžeme s uplatnením vašich práv. 

Pokiaľ by ste sa domnievali, že spracovaním vašich osobných údajov porušujeme právne predpisy, môžete podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov (www.uoou.sk). 

Námietky proti spracovaniu
Pokiaľ nesúhlasíte s tým, aby sme vaše údaje používali na priamy marketing, môžete to odmietnuť. Najjednoduchšie využitím odkazu prítomného v každom newsletteri. V tom prípade vám správy prestaneme posielať a od toho okamihu rušíte aj svoje objednávky správ s novinkami. Môžete odmietnuť aj iné spracovanie založené na oprávnenom záujme a my ich obmedzíme, pokiaľ nepreukážeme závažné a kvalifikované oprávnené dôvody na spracovanie.