Podmienky používania webovej stránky immocap.sk a ochrana osobných údajov

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tento dokument poskytuje informácie o tom, ako naša spoločnosť Immocap, a.s., so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 01 Bratislava, IČO: 35 944 536, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 3633/B ako prevádzkovateľ (ďalej v texte len ako „my“ alebo „spoločnosť“) spracúva osobné údaje fyzických osôb (ďalej v texte tiež ako „dotknutá osoba“), v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Účelom týchto zásad spracúvania osobných údajov (ďalej len „Zásady“) je informovať Vás najmä o tom, aké Vaše osobné údaje  získavame, z akých zdrojov ich získavame, na aké účely ich spracúvame, komu sme oprávnení Vaše osobné údaje poskytnúť, aké sú Vaše práva, a akým spôsobom ich môžete uplatniť.

2. PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Prevádzkovateľom osobných údajov je:

Immocap, a.s.
Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava
Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
telefón:         +421 221 026 136
e-mail:           immocap@immocap.sk

V prípade, ak máte akékoľvek otázky k týmto Zásadám, použitiu osobných údajov alebo si chcete uplatniť Vaše práva popísané v týchto Zásadách, môžete kontaktovať našu spoločnosť emailom, ako aj písomne na adrese našej spoločnosti.

3. ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD, ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV A DOBA UCHOVÁVANIA

Súčasná právna úprava nám umožňuje spracúvať Vaše osobné údaje na základe viacerých právnych základov a k spracúvaniu osobných údajov môže dochádzať aj bez súhlasu dotknutej osoby. To, aké osobné údaje spracúvame, a na akú dobu ich uchovávame, sa líši od účelu spracúvania a povahy konkrétnej spracovateľskej činnosti:

A) Spätné kontaktovanie žiadateľa – kontaktný formulár

Účel spracúvania:Spracovanie žiadosti o kontakt zaslanej prostredníctvom webového kontaktného formulára a spätné kontaktovanie žiadateľa
Právny základ spracúvania:Oprávnený záujem našej spoločnosti (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).   Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na to, aby sme vedeli spracovať Vašu žiadosť o kontakt odoslanú prostredníctvom kontaktného formulára zverejneného na našich webových stránkach www.immocap.com, a aby sme Vás mohli spätne kontaktovať a komunikovať s Vami v záležitosti, v ktorej ste nás oslovili. 
Rozsah spracúvaných osobných údajov:Meno a priezvisko, e-mailová adresa a prípadne aj telefónne číslo (ak bolo poskytnuté).   Ďalej spracúvame osobné údaje, ktoré sa nám rozhodnete poskytnúť v texte kontaktného formulára.
Doba uchovávania osobných údajov:Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu, počas ktorej budeme s Vami komunikovať, max. však po dobu 12 mesiacov od posledného kontaktu s Vami.

B) Marketingové účely

Účel spracúvania:Prezentácia produktov a služieb našej spoločnosti, našich dcérskych a sesterských spoločností, a našich spoločných podnikov s inými investormi
Právny základ spracúvania:V prípade marketingového oslovovania našich existujúcich zákazníkov a obchodných partnerov je právnym základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem našej spoločnosti (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).   V ostatných prípadoch je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).
Rozsah spracúvaných osobných údajov:Meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo.
Doba uchovávania osobných údajov:Osobné údaje budú uchovávané po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov, najneskôr však do jeho odvolania.  Vo vzťahu k našim existujúcim zákazníkom budú osobné údaje uchovávané po dobu oprávneného záujmu našej spoločnosti. Ak však vznesiete  námietku voči spracúvaniu osobných údajov na marketingové účely alebo sa odhlásite z odberu newslettra, Vaše osobné údaje prestaneme na tento účel ďalej spracovávať.

C) Plnenie zmluvy

Účel spracúvania:Plnenie zmluvy s našimi obchodnými partnermi, dodávateľmi tovarov a služieb našej spoločnosti, resp. rokovanie o uzatvorení takejto zmluvy.
Právny základ spracúvania:Plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, a vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
Rozsah spracúvaných osobných údajov:Identifikačné údaje dotknutej osoby (najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa pobytu, podpis atď.); kontaktné údaje dotknutej osoby (najmä e-mail, telefónne číslo, atď.); platobné údaje dotknutej osoby (číslo bankového účtu, označenie bankovej inštitúcie); ďalšie údaje dotknutej osoby, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na dosiahnutie účelu.
Doba uchovávania osobných údajov:Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu. Po uplynutí tejto doby osobné naďalej uchovávame na účel plnenia povinností stanovených právnymi predpismi (najmä plnenie archivačnej povinnosti) a z dôvodu ochrany oprávnených záujmov našej spoločnosti v podobe ochrany našich práv a uplatňovania nárokov našej spoločnosti.

D) Zvukové a audiovizuálne záznamy

Účel spracúvania:Vyhotovovanie a zverejňovanie záznamov zo školení spoločnosti.
Právny základ spracúvania:Súhlas so spracúvaním osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).   Za účelom zverejňovania zvukových nahrávok, audiovizuálnych záznamov a obrazových záznamov z našich školení spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu zaznamenaného hlasu a Vašej podoby len s Vaším súhlasom. Takýto súhlas máte možnosť poskytnúť samostatne pri prihlasovaní sa na školenie, prípadne pred začiatkom školenia.
Rozsah spracúvaných osobných údajov:Podoba a hlas dotknutej osoby zaznamenaný na nahrávke.
Doba uchovávania osobných údajov:Osobné údaje budú spracúvané po dobu uvedenú v súhlase so spracúvaním osobných údajov.

E) Ochrana našich práv a právom chránených záujmov

Účel spracúvania a oprávnený záujem:Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov. Interná evidencia a kontrola aktivít v rámci skupiny našich spoločností. Vyhodnocovanie efektívnosti používania investovaných zdrojov a miery ich návratnosti.
Právny základ spracúvania:Oprávnený záujem našej spoločnosti (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
Rozsah spracúvaných osobných údajov:Identifikačné údaje dotknutej osoby (najmä meno, priezvisko, adresa pobytu, podpis atď.); kontaktné údaje dotknutej osoby (najmä e-mail, telefónne číslo, atď.); platobné údaje dotknutej osoby (číslo bankového účtu, označenie bankovej inštitúcie); ďalšie údaje dotknutej osoby, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na dosiahnutie účelu.
Doba uchovávania osobných údajov:Osobné údaje budú spracúvané počas doby nevyhnutnej na vysporiadanie záväzkov voči našej spoločnosti z právneho vzťahu a po ukončení právneho vzťahu po dobu trvania premlčacích lehôt, max. však po dobu 10 rokov, ak právne predpisy nestanovia inak alebo pokiaľ v odôvodnenom prípade nevznikne potreba uchovávať osobné údaje po inú dobu.

F) Plnenie zákonných povinností

Účel spracúvania:Účtovná a daňová evidencia, archivácia.
Právny základ spracúvania:Plnenie zákonných povinností našej spoločnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR).
Rozsah spracúvaných osobných údajov:Príslušné identifikačné, platobné a kontaktné údaje uvedené v zmluvných, účtovných a daňových dokladoch.
Doba uchovávania osobných údajov:Počas obdobia 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa uskutočnila transakcia, ak právne predpisy nestanovia inak.

4. ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV A MOŽNOSŤ/NEVYHNUTNOSŤ ICH POSKYTNUTIA

Osobné údaje získavame najčastejšie priamo od Vás ako dotknutej osoby alebo od našich dcérskych alebo sesterských spoločností, prípadne našich spoločných podnikov s inými investormi, ktorým ste ich priamo poskytli. V niektorých prípadoch však musíme poskytnuté údaje doplniť z verejných zdrojov (napr. živnostenský register, kataster nehnuteľností, obchodný vestník a pod.), prípadne nám ich poskytne iná tretia osoba (napr. ak pred uzatvorením zmluvy obchodný partner poskytne osobné údaje členov orgánov obchodného partnera, zamestnancov obchodného partnera a/alebo iných kontaktných osôb).

Pred uzavretím zmluvy s našou spoločnosťou je poskytnutie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V prípade, ak pristúpite k rokovaniam o uzavretí zmluvy a následne aj s nami uzavriete zmluvu, požiadavka na poskytnutie Vašich osobných údajov vyplýva z príslušných zákonov, t.j. bez poskytnutia Vašich údajov nebude možné uzavrieť platnú zmluvu a následne plniť povinnosti z nej vyplývajúce, ako aj povinnosti vyplývajúce zo zákona a súvisiace s existenciou danej zmluvy. 

5.  AUTOMATIZOVANÉ SPRACÚVANIE A PROFILOVANIE 

Vaše osobné údaje nie sú spracúvané výlučne automatizovaným spôsobom, ale vždy sú spracúvané aj našim vyškoleným personálom. 

S Vašimi osobnými údajmi môžeme vykonávať aj tzv. profilovanie, avšak iba v nevyhnutnom rozsahu, aby sme Vám mohli poskytnúť individuálne upravené ponuky a informácie, a neobťažovali Vás hromadnými všeobecnými ponukami a informáciami.

6. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Medzi príjemcov osobných údajov patria najčastejšie naše dcérske a sesterské spoločnosti, naše spoločné podniky s inými investormi,  dodávatelia služieb pre našu spoločnosť a externí poradcovia, ako sú najmä poskytovatelia softvérových systémov, IT služieb, poskytovatelia poštových a kuriérskych služieb, prekladatelia, právni, účtovní a daňoví poradcovia, marketingové agentúry.

Osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom prípade poskytnuté súdom, štátnym a iným orgánom na účel plnenia právnych povinností našej spoločnosti, umožnenia výkonu kontroly nad činnosťou našej spoločnosti, riešenia sporov a vymáhania rozhodnutí, či našim ďalším externým poradcom a právnym zástupcom viazaným povinnosťou mlčanlivosti.

Osobné údaje môžu byť zdieľané s akýmkoľvek nadobúdateľom, ak sa osobné údaje prenášajú ako súčasť predaja alebo iného prevodu celého majetku spoločnosti alebo jeho časti na inú spoločnosť.

7. PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame.

8. OCHRANA ÚDAJOV

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy sme zaviedli, vykonávame a udržiavame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, vnútorné kontroly a procesy, aby sme Vaše osobné údaje chránili, a to v súlade s najlepšou obchodnou praxou zodpovedajúcou možnému hroziacemu riziku pre Vás ako dotknutú osobu. Zároveň zohľadňujeme stav technologického vývoja s cieľom chrániť Vaše osobné údaje pred náhodnou stratou, zničením, zmenami, neoprávneným zverejnením alebo prístupom.

Tieto opatrenia môžu okrem iného zahŕňať prijatie primeraných krokov k zaisteniu zodpovednosti príslušných zamestnancov, ktorí majú prístup k Vašim údajom, a školenie zamestnancov.

Pokiaľ si prajete viac informácii o zabezpečení Vašich osobných údajov, prosíme, kontaktujte nás na immocap@immocap.sk.

9. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Pri spracúvaní osobných údajov rešpektujeme Vaše práva ako dotknutej osoby. Každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracúvame, má práva súvisiace s primeranou ochranou a legálnosťou spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo:

Právo na prístup: V prípade, že sú o Vás osobné údaje spracúvané, máte právo na informácie v rozsahu týchto Zásad a na prístup k Vašim osobným údajom. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. Ak budete opakovane požadovať poskytnutie Vašich osobných údajov v tom istom rozsahu, môže vám naša spoločnosť účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Právo na opravu: Máte právo na opravu Vašich osobných údajov, ak sú spracúvané nesprávne alebo nepresne. Je pre nás veľmi dôležité, aby sme o Vás mali správne informácie. Ak preto zistíte, že informácie, ktoré o vás evidujeme sú nesprávne, nepresné alebo neúplné, upozornite na to, a žiadajte o opravu Vašich údajov.

Právo na zabudnutie: Ak o Vás spracúvame osobné údaje nezákonným spôsobom, napr. dlhšie ako je potrebné, alebo ich spracúvame bezdôvodne, máte právo na ich výmaz (tzv. právo „na zabudnutie“).

Obmedzenie spracúvania: Ak požiadate o opravu Vašich osobných údajov, alebo namietate proti vymazaniu Vašich osobných údajov, ak je ich spracúvanie protizákonné, alebo ak už nepotrebujeme Vaše osobné údaje pre príslušné účely, ale môžete ich potrebovať Vy na preukazovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ste namietali spracúvanie Vašich osobných údajov z ďalších dôvodov, obmedzíme spracúvanie vašich osobných údajov po dobu, kedy bude možné vec vyriešiť.

Právo namietať: Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame na základe oprávneného záujmu našej spoločnosti, môžete proti ich spracúvaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v ich spracúvaní iba vtedy, ak vieme preukázať oprávnené dôvody, ktoré prevážia Vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme spracúvať vždy, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo na prenosnosť: Máte právo získať a požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Právo na získanie a prenosnosť osobných údajov sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe osobitných právnych predpisov.

Právo odvolať súhlas: Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas, ktorý ste nám udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania dovtedy získaných osobných údajov.

Právo namietať priamy marketing: V prípade, že namietnete spracúvanie Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, prestaneme na tento účel Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať sťažnosť: Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať:

Písomne na: Immocap, a.s., Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava

Elektronicky naimmocap@immocap.sk

10. PLATNOSŤ ZÁSAD

Informácie, ktoré sme vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť tieto Zásady upraviť. V prípade, že zmeníme tieto Zásady podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti. Aktuálne znenie týchto Zásad bude vždy dostupné na našich webových stránkach www.immocap.sk.